Phường Huyền Tụng tích cực tuyên truyền Cải cách hành chính và Chuyển đổi số năm 2024

0
36

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền và cán bộ, công chức trong thực hiện công tác Cải cách hành chính (CCHC) và Chuyển đổi số (CĐS) trên địa bàn phường; khuyến khích người dân, doanh nghiệp cùng tham gia công tác CCHC & CĐS, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Huyền Tụng đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC & CĐS năm 2024 trên địa bàn phường, trong đó tập trung vào những nội dung như sau:

 1. Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC & CĐS; kết quả thực hiện công tác CCHC & CĐS ở các cấp, các ngành từ trung ương đến cơ sở.
 2. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị – xã hội đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC & CĐS;

  – Tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC & CĐS đến phát triển kinh tế – xã hội của phường

 3. Thông báo các ý kiến, kiến nghị về quy định hành chính của tổ chức, cá nhân và các phản hồi ý kiến, kiến nghị;

  – Công khai các số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hòm thư điện tử của tỉnh để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cá nhân và tổ chức liên quan đến CCHC & CĐS.

 4. Cập nhật thu thập tin tức, bài viết về CCHC & CĐS của bộ, ngành trung ương, tỉnh và thành phố, phường
 5. Cập nhật, đăng tải công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý.
 6. Xây dựng các tin, bài, hình ảnh về công tác CCHC & CĐS (về các tập thể, cá nhân tích cực, điển hình trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC & CĐS, phục vụ nhân dân .v.v; phản ánh những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vô trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp).
 7. Tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp các quy định về cơ chế chính sách, TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt các lĩnh vực: Đất đai, xây dựng; thuế, bảo hiểm, giáo dục, y tế .v.v.
 8. Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về CCHC & CĐS; về Chuyển đổi số; thực hiện báo cáo, chấm điểm CCHC & CĐS trên phầm mềm theo quy định.
 9. Tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp về việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần; dịch vụ bưu chính công ích
 10. Tuyên truyền quyền, nghĩa vụ, quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, thái độ phục vụ nhân dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong mối quan hệ với cơ quan nhà nước; các nguyên tắc, cách thức và những vấn đề cần biết khi thực hiện TTHC.
 11. (Kèm theo Bản PDF) KẾ HOẠCH tuyên truyền cải cách hành chính và CĐS năm 2024. (1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here