KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường với thanh niên phường Huyền Tụng năm 2024

0
40

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường với thanh niên phường Huyền Tụng năm 2024

         

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện các chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 14/4/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với thanh niên năm 2024. Ủy ban nhân dân phường Huyền Tụng ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với thanh niên phường Huyền Tụng năm 2024, cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

– Thông qua đối thoại để nắm bắt tình hình, lắng nghe nguyện vọng, kiến nghị của thanh niên, qua đó kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thanh niên.

– Nhằm phổ biến rộng rãi cho thanh niên được tiếp cận và thực hiện tốt những chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ học tập, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thành niên; giải đáp các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên.

– Tạo điều kiện để thanh niên đề xuất ý kiến liên quan đến việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế – xã hội, hỗ trợ thanh niên với nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; giúp thanh niên nâng cao nhận thức và hành động về vai trò, trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, lao động, tham gia phát triển kinh tế – xã hội.

 1. Yêu cầu

– Nội dung đối thoại phải sát thực tế, gắn với đối tượng và nhu cầu chính đáng của thanh niên; tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở, chân tình.

– Việc tổ chức Chương trình đối thoại phải hiệu quả, thiết thực, có ý nghĩa và đảm bảo nội dung, thời gian theo kế hoạch đề ra.

 1. NỘI DUNG THỰC HIỆN
 2. Chủ đề đối thoại năm 2024: “Thanh niên phường Huyền Tụng với khát vọng phát triển”.
 3. Nội dung đối thoại
 4. a) Thông tin đến thanh niên về:

– Các đề án định hướng hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; các chính sách về học tập, phát triển bản thân, chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên[1].

– Khái quát tình hình lao động, việc làm và các cơ hội việc làm đối với thanh niên phường Huyền Tụng trong giai đoạn hiện nay; cơ chế, chính sách định hướng, tư vấn nghề nghiệp, việc làm, hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay; việc cho vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2021 – 2030[2]; các mô hình trong cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số…

 1. b) Đối thoại với thanh niên:

– Thanh niên trao đổi ý kiến về cơ hội học tập, phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số; đóng góp ý kiến và đưa ra các giải pháp nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong học tập, rèn luyện, lao động, tham gia phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

– Giải đáp các ý kiến, kiến nghị của thanh niên liên quan đến chủ đề đối thoại.

 1. Hình thức đối thoại

Tổ chức đối thoại trực tiếp với thanh niên 8 xã, phường.

 1. Thời gian: Dự kiến trong tháng 5 năm 2024. Sau khi công bố công khai trên Trang thông tin điện tử phường Huyền Tụng ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức đối thoại theo quy định tại khoản 2, Điều 10 Luật Thanh niên năm 2020 (thời gian cụ thể có thông báo và giấy mời sau).
 2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm học tập cộng đồng phường Huyền Tụng

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

 1. Chủ trì: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Huyền Tụng.
 2. Đại biểu mời:

– Đại diện Lãnh đạo: Thường trực Đảng ủy, HĐND và UBND, MTTQ, các đoàn thể phường

– Đại diện công chức chuyên môn: Văn hoá – xã hội, Địa chính – xây dựng

– Thành phần thanh niên tham dự Chương trình đối thoại: Số lượng 30 đại biểu, trong đó: đại diện lực lượng thanh niên cán bộ, công chức, viên chức (số lượng 03); thanh niên lực lượng vũ trang (số lượng 01); học sinh, sinh viên (số lượng 05); thanh niên là chủ các mô hình kinh tế, đại diện các hợp tác xã thanh niên (số lượng 01); cán bộ Đoàn cơ sở (số lượng 18); đại diện thanh niên dân tộc thiểu số, gương thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực (số lượng 02).

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Công chức Văn hoá – xã hội

– Chủ trì, tham mưu ban hành Giấy mời; chuẩn bị nội dung bài phát biểu của Chủ tịch UBND phường; thông báo kết luận nội dung Chương trình đối thoại, phối hợp với Văn phòng – TK phường chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức chương trình đối thoại.

– Chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên phường xây dựng video phục vụ cho chương trình đối thoại theo chủ đề năm 2024.

– Tổng hợp nội dung câu hỏi, phối hợp với cán bộ, công chức liên quan trả lời câu hỏi của thanh niên tại chương trình đối thoại năm 2024.

– Phối hợp với Đoàn Thanh niên phường xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết của Chương trình đối thoại.

– Tổ chức đăng tải, tuyên truyền trên Zalo, Facbook… về chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với thanh niên năm 2024.

– Xây dựng dự toán kinh phí để tổ chức chương trình đảm bảo theo kế hoạch.

 1. Đoàn Thanh niên phường

– Phối hợp với Công chức Văn hoá TT xây dựng video phục vụ cho chương trình đối thoại theo chủ đề năm 2024.

–  Chủ trì, lựa chọn đại biểu thanh niên tham gia chương trình đối thoại đảm bảo số lượng theo đúng quy định.

– Phối hợp xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết của Chương trình đối thoại.

– Tổ chức đăng tải, tuyên truyền trên Zalo, Facbook… về chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với thanh niên năm 2024.

 

– Tổ chức tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, đề xuất của thanh niên theo hệ thống Đoàn thanh niên và gửi về UBND phường (qua Công chức Văn hoá TT) trước ngày 20/5/2024.

– Phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Chuẩn bị các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách để trực tiếp trao đổi với thanh niên tại Chương trình đối thoại khi chủ trì hội nghị yêu cầu.

 1. Công chức Văn phòng – TK UBND phường

– Chuẩn bị hội trường, cơ sở vật chất cần thiết khác phục vụ chương trình đối thoại đảm bảo theo đúng kế hoạch.

 1. Công chức Tài chính – kế toán

Căn cứ khả năng ngân sách của phường Huyền Tụng cân đối, tham mưu bố trí kinh phí tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với thanh niên phường Huyền Tụng năm 2024.

 1. Công chức Địa chính – Xây dựng (Phụ trách Nông Lâm nghiệp)

– Phối hợp với Công chức Văn hoá TT tham mưu Chủ tịch UBND phường các nội dung liên quan đến các câu hỏi, trả lời câu hỏi của thanh niên theo lĩnh vực chuyên môn do Đoàn Thanh niên phường tổng hợp.

– Phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Chuẩn bị các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách để trực tiếp trao đổi với thanh niên tại Chương trình đối thoại khi chủ trì hội nghị yêu cầu.

 1. MTTQ, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB

– Tuyên truyền Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với thanh niên năm 2024 đến toàn thể cán bộ, hội viên

– Chuẩn bị các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách để trực tiếp trao đổi với thanh niên tại hội nghị khi chủ trì hội nghị yêu cầu

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với thanh niên phường Huyền Tụng năm 2024. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về UBND phường Huyền Tụng (bà Triệu Thị Hằng, công chức VHXH) để được hướng dẫn, xem xét, giải quyết./.

[1] Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025”; Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025; Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”; Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 9/3/2023 về việc triển khai thực hiện chương trình “ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng giai đoạn 2022-2023” cho học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 17/4/2023 về triển khai Đề án “ Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; Kế hoạch số 186-KH/TU ngày 25/7/2023 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW cua Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

[2] Các cơ chế chính sách như: Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019); Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 của UBND tỉnh ban hành thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 – 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here