KẾ HOẠCH thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 của Đảng ủy phường

0
241

Ngày 14 tháng 6 năm 2023 Đảng ủy phường ban hành Kế hoạch số 38-KH/ĐU về việc thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 với mục đích: Thông qua công tác tuyên truyền góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của đại hội đảng bộ các cấp, trong đó chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ban biên tập trang thông tin điện tử và Đài truyền thanh phường Huyền Tụng xin thông báo, tuyên truyền những nội dung cơ bản của kế hoạch đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân được biết như sau:

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN: 

  1. Nội dung tuyên truyền trọng tâm

1.1. Tuyên truyền những kết quả bước đầu tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là thể chế hóa, cụ thể hóa thành luật và các văn bản dưới luật. Xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông suốt từ Trung ương tới cơ sở.

1.2. Phản ánh những kết quả nổi bật trong triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đánh giá tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; dự báo những khó khăn, bất cập trong thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Qua đó, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

1.3. Về tình hình, kết quả nổi bật, những giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Những thành tựu căn bản trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22 tháng 10 tháng 2018 của Bộ Chính trị khóa XII. Tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

1.4. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

1.5. Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 157-KH/TU, ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

  1. Nội dung tuyên truyền thường xuyên

2.1. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

2.2. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

2.3. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy và tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả các nghị quyết của Đảng.

2.4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; phát huy dân chủ đi đôi với kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên.

2.5. Việc thực hiện các nguyên tắc, quy định của Đảng về tổ chức, sinh hoạt đảng và đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng.

2.6. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nghiên cứu xây dựng, ban hành mới các quy chế, quy định, kết luận về công tác xây dựng Đảng và rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định không còn phù hợp với thực tiễn.

2.7. Nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tự phê bình, phê bình và tăng cường xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

2.8. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội để huy động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

2.9. Tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về xây dựng Đảng nhằm vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

  1. Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

1.1. Mở chuyên mục, xây dựng chuyên đề, tổ chức các bài viết có chiều sâu với nhiều thể loại phong phú về từng nội dung theo Đề cương thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 để đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

1.2. Đăng tải, phát sóng những nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  1. Thông tin, tuyên truyền trên các mạng xã hội

2.1. Sử dụng hình thức tuyên truyền bằng phương tiện trực tuyến, tạo các Fanpage để thông tin, tuyên truyền và quảng bá các bài viết, sản phẩm truyền thông về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

2.2. Tập hợp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội.

  1. Triển khai giải Báo chí thường niên của tỉnh; cuộc thi sáng tác về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

3.1. Triển khai giải Báo chí thường niên của tỉnh lần thứ X, trong đó có chủ đề về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, khuyến khích cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia sáng tác các tác phẩm có chất lượng cao gửi về Ban tổ chức cuộc thi giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ VIII năm 2023.

3.2. Triển khai các cuộc thi tìm hiểu, thiết kế tranh cổ động và sáng tác các tác phẩm văn học – nghệ thuật về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

  1. Sử dụng hình thức tuyên truyền trực quan; hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; thông qua các ấn phẩm tuyên truyền, trong sinh hoạt Đảng và sinh hoạt của tổ chức chính trị – xã hội

4.1. Triển khai cuộc triển lãm tranh cổ động và giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học – nghệ thuật về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, theo định hướng của cấp trên.

4.2. Sử dụng hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên để phát huy hiệu quả hình thức tuyên truyền miệng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy

– Định hướng, hướng dẫn công tác đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, xuyên tạc công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên không gian mạng.

– Định hướng các chi bộ trực, ban ngành đoàn thể; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền các nội dung theo phần II Kế hoạch này.

  1. Ủy ban nhân dân phường

– Chỉ đạo bộ phận chuyên môn làm tốt công tác thông tin cổ động trực quan, nhất là trên pa-nô, áp-phích, băng-rôn…

  1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội phường

– Xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong hệ thống tổ chức Mặt trận và các tổ chức thành viên bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Chú trọng tuyên truyền nội dung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thông qua sinh hoạt thường kỳ của tổ chức chính trị – xã hội, thi tìm hiểu về chủ đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

– Vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

– Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Qua đó, tham mưu giúp cấp ủy, tổ chức đảng xử lý và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, tạo sự đồng thuận trong tổ chức đảng và xã hội.

  1. Các chi bộ trực thuộc

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện sát với điều kiện thực tế của chi bộ. Vận động đảng viên, nhân dân  tích cực viết bài, xây dựng tác phẩm báo chí thông tin, tuyên truyền về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nguồn tin, bài: Đảng ủy phường cung cấp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here