Kế hoạch Tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký, tạo tài khoản dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến

0
94

Thực hiện Công văn số 159/KH-UBND ngày 13/6/2023 của UBND thành phố về Tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký, tạo tài khoản dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Để nâng cao tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến, UBND phường Huyền Tụng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân đăng ký, tạo tài khoản dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

– Tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân hiểu được lợi ích, ý nghĩa của việc đăng ký tài khoản dịch vụ công; cách tạo tài khoản dịch vụ công; cách thức nộp, tra cứu, nhận kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến.

– Thông qua việc đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), hướng tới hình thành công dân điện tử; cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp nhằm từng bước nâng cao tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến, góp phần giảm chi phí, đem lại sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, qua đó, giúp nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn.

 1. Yêu cầu

– Cán bộ, công chức, Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa nghiên cứu, nắm chắc quy trình, đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn “cầm tay, thực hiện”, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đăng ký, tạo tài khoản qua dịch vụ công Quốc gia hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để được hướng dẫn và nộp hồ sơ TTHC qua DVCTT, thực hiện thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công Quốc gia đối với các TTHC có quy định phí, lệ phí.

– Đảm bảo 100% hồ sơ phát sinh của các TTHC được cung cấp DVCTT toàn trình và 50% hồ sơ phát sinh của các TTHC đã được cung cấp DVCTT một phần cho phép nộp hồ sơ trực tuyến phải được “tiếp nhận” trực tuyến; 50% hồ sơ phát sinh của các TTHC có quy định phí, lệ phí phải được thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

 1. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
 2. Nội dung

– Hướng dẫn truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn để tiếp cận, tìm hiểu thông tin về các dịch vụ trực tuyến.

– Hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đăng ký, tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và cách thức sử dụng tài khoản để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

– Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các quy trình, các bước nộp hồ sơ thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia khi thực hiện thủ tục hành chính.

 1. Hình thức

Công chức tại Bộ phận một cửa và Tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân đăng ký, tạo tài khoản, cách thức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công khi công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa vào các ngày làm việc trong tuần.

 1. Thời gian thực hiện: Trong năm 2023 và các năm tiếp theo
 2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 3. Công chức Văn phòng UBND phường

Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Tổ công nghệ số cộng đồng trong quá trình hướng dẫn, hỗ trợ người dân tại Bộ phận một cửa; hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Trên cơ sở kết quả thực hiện của các bộ phận và kết quả tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn nộp hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến của cán bộ, công chức, Tổ công nghệ số cộng đồng, Văn phòng có trách nhiệm tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền trong đánh giá, xếp loại công tác thi đua đối với tập thể, cá nhân theo quy định.

Định kỳ hàng tháng, quý kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

 1. Công chức Văn hóa – xã hội

Cung cấp tài liệu, nội dung tuyên truyền; hỗ trợ, hướng dẫn Tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện thành thạo cách thức tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ công trực tuyến (toàn trình, một phần); cách thức nộp, tra cứu hồ sơ và thanh toán phí, lệ phí trực tuyến; kịp thời hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Định kỳ hàng tháng, quý kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

 1. Cán bộ, công chức, các ngành, đoàn thể phường

Trưởng các ngành, đoàn thể tạo mọi điều kiện thuận lợi để thành viên tổ công nghệ số cộng đồng là cán bộ, công chức phường tham gia tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận một cửa phường.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân đăng ký, tạo tài khoản dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của UBND phường./.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here