KẾ HOẠCH Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn phường Huyền Tụng

0
28

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của UBND Thành phố Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính 2024. UBND phường Huyền Tụng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024 với những nội dung như sau:

 1. MỤC TIÊU
 2. Mục tiêu chung

Thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các lĩnh vực cải cách hành chính (CCHC), trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và xây dựng chính quyền điện tử nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao Chỉ số CCHC của đơn vị, Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

 1. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch)

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

 1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện CCHC, coi công tác CCHC thực sự là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là khâu đột phá của địa phương.
 2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác CCHC, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm, vai trò trực tiếp chỉ đạo của người đứng đầu các đơn vị trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.
 3. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; gắn việc thực hiện công tác CCHC với công tác thi đua khen thưởng để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.
 4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia vào tiến trình CCHC và giám sát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức.
 5. Cử công chức tham gia các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức tham mưu thực hiện công tác CCHC.
 6. Bố trí kinh phí cho việc thực hiện các chương trình, kế hoạch CCHC của địa phương.
 7. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 8. Các bộ phận được giao chủ trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC tại Mục II Kế hoạch này, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ. (trong đó cần xác định rõ mục tiêu, nội dung, giải pháp và phân công rõ trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn và các bộ phận có liên quan trong triển khai các nội dung)
 9. Văn phòng UBND phường

Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực thực tế của đơn vị xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024. Phổ biến, quán triệt các nội dung trong Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc đơn vị.

Chịu trách nhiệm giúp UBND phường kiểm tra, đôn đốc các bộ phận thực hiện Kế hoạch này. Tham mưu UBND phường các giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát đối với công tác CCHC.

 1. Công chức Văn hóa XH: Thường xuyên thông tin, tuyên truyền tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC của Kế hoạch.

(Có bản PDF kèm theo nội dung tuyên truyền)

KH cải cach hanh chinh 2024 (ban hanh) (Repaired)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here