KẾ HOẠCH Thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn phường Huyền Tụng”

0
60

Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 3/7/2023 của Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Bắc Kạn về thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Bắc Kạn”, Uỷ ban nhân dân phường Huyền Tụng xây dựng kế hoạch thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 13/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), hướng tới hoàn thành sớm các chỉ tiêu chủ yếu phát triển Chính phủ số trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023.

 1. Yêu cầu

Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, thời gian thực hiện; triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được các mục tiêu cụ thể trong Kế hoạch này đồng thời là chỉ tiêu về DVCTT mà UBND tỉnh, thành phố giao thực hiện năm 2023.

Sau khi Chiến dịch này kết thúc, trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu trong Kế hoạch, các CBCC tiếp tục duy trì thực hiện và phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và kết quả sử dụng DVCTT trong thời gian tiếp theo.

II. MỤC TIÊU

Phấn đấu đến ngày 10/10/2023, tỷ lệ cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên toàn phường đạt:

– Về tỷ lệ phát sinh DVCTT: 100% hồ sơ phát sinh của các thủ tục hành chính đã được cung cấp DVCTT toàn trình và 50% hồ sơ phát sinh của các thủ tục hành chính đã được cung cấp DVCTT một phần được tiếp nhận trực tuyến.

– Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận Một cửa đạt 100%.

– Tỷ lệ hồ sơ phát sinh của các TTHC (được cung cấp DVCTT toàn trình, DVCTT một phần) có quy định phí, lệ phí phải được thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đạt 50%.

– Tỷ lệ hồ sơ TTHC được chứng thực điện tử trên tổng số hồ sơ TTHC phát sinh trong lĩnh vực chứng thực đạt 20%.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

 1. Về nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp DVCTT

1.1. Đảm bảo các điều kiện chung để triển khai DVCTT

 1. a) Nhiệm vụ, giải pháp:

– Rà soát việc cấp và sử dụng chữ ký số của các cán bộ, công chức để đảm bảo việc cấp và sử dụng chữ ký số hiệu quả, đúng quy định.

– Tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn công dân trong việc thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; thường xuyên nắm bắt, cập nhật, phối hợp xử lý các lỗi xảy ra trong quá trình thực hiện thanh toán phí, lệ phí trực tuyến.

 1. b) Trách nhiệm thực hiện:

– Bộ phận thực hiện: Công chức Văn phòng thống kê phường

– Bộ phận phối hợp: Các cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã; Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng phường.

 1. c) Thời gian thực hiện: Tháng 7/2023.

1.2. Thường xuyên rà soát, nâng cấp trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa đảm bảo việc thực hiện DVCTT

 1. a) Trách nhiệm thực hiện:

– Bộ phận thực hiện: Lãnh đạo UBND, công chức Văn phòng UBND.

– Bộ phận phối hợp: Công chức Kế toán -Tài chính phường.

 1. b) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
 2. Về nâng cao chất lượng, hiệu quả tỷ lệ phát sinh DVCTT

2.1. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC

 1. a) Nhiệm vụ, giải pháp:

– Quán triệt cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa xã nghiên cứu, nắm chắc quy trình, nghiệp vụ, đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, “cầm tay, thực hiện”, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đăng ký, tạo tài khoản qua Dịch vụ công Quốc gia hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện nộp hồ sơ TTHC qua DVCTT, thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với các TTHC có quy định phí, lệ phí.

– Quán triệt cán bộ, công chức tham gia quy trình giải quyết thủ tục hành chính phải cập nhật đầy đủ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, đặc biệt đối với các hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh qua DVCTT, tránh trường hợp nhận được hồ sơ nhưng không cập nhật ngay vào phần mềm Một cửa điện tử đồng thời thực hiện việc ký số thành phần hồ sơ tại Bộ phận Một cửa các cấp theo đúng quy định.

– Quán triệt cán bộ, công chức tại cơ quan rà soát, đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và tiên phong, gương mẫu nộp hồ sơ trực tuyến khi giải quyết các TTHC của cá nhân, gia đình theo Công văn số 4174/UBND-NCPC ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh về việc đăng ký, sử dụng tài khoản Cổng dịch vụ công Quốc gia để thực hiện DVCTT trên địa bàn tỉnh.

 1. b) Trách nhiệm thực hiện:

– Bộ phận chủ trì: Các cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường.

– Bộ phận phối hợp: Cán bộ, công chức phường.

 1. c) Thời gian thực hiện:Thường xuyên, cao điểm từ ngày 01/7/2023.

2.2. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

 1. a) Trách nhiệm thực hiện:

– Bộ phận thực hiện: Lãnh đạo UBND phường; Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường;

– Bộ phận phối hợp: Các cán bộ, công chức phường.

 1. b) Thời gian thực hiện:Thường xuyên, cao điểm từ ngày 01/7/2023.

2.3. Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 phường.

 1. a) Nhiệm vụ, giải pháp:

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, hỗ trợ từng người dân sử dụng DVCTT để đảm bảo mỗi hộ gia đình có ít nhất 01 người có tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện nộp hồ sơ TTHC qua DVCTT, thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

– Tổ chức truyền đạt kiến thức cho Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 phường trên địa bàn (hình thức qua các nhóm Zalo)

 1. b) Trách nhiệm thực hiện:

– Bộ phận thực hiện: Lãnh đạo UBND phường; Công an phường.

– Bộ phận phối hợp: Các cán bộ, công chức phường, các tổ dân phố.

 1. c) Thời gian thực hiện:Từ 01/7/2023.
 2. Công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch

3.1. Thường xuyên kiểm tra, giám sát theo thời gian thực hiện trên môi trường số về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại Bộ phận Một cửa

 1. a) Trách nhiệm thực hiện:

– Bộ phận thực hiện: Lãnh đạo UBND phường.

– Bộ phận phối hợp: Công chức Văn phòng UBND phường.

 1. b) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3.2. Kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu tại các bộ phận được giao; khó khăn vướng mắc; cách làm hay; hạn chế; để kịp thời tham mưu UBND phường chỉ đạo giải quyết.

 1. a) Trách nhiệm thực hiện:

– Bộ phận chủ trì: Lãnh đạo UBND phường.

– Bộ phận phối hợp: Các cán bộ, công chức phường.

 1. b) Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày 15/8/2023.

3.3. Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch

a) Trách nhiệm thực hiện:

– Bộ phận chủ trì: Công chức Văn phòng.

– Bộ phận báo cáo: Cán bộ, công chức phường.

b) Thời gian thực hiện: Các CBCC báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Uỷ ban nhân dân xã qua Văn phòng UBND xã trước ngày 13/9/2023.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Các cán bộ, công chức phường: Căn cứ nhiệm vụ cụ thể được nêu tại Kế hoạch này tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện.
 2. Công chức Văn hoá xã hội: Thường xuyên thông tin, tuyên truyền tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch. Kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc và đề xuất UBND phường xem xét chỉ đạo, giải quyết;
 3. Công chức Văn phòng UBND: Theo dõi kiểm tra, kịp thời đôn đốc các ban, ngành và các bộ phận có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp và trình khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn phường”. Đồng thới báo cáo các bộ phận không thực hiện theo Kế hoạch để đánh giá, phân loại CBCC cuối năm 2023.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm“Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn phường Huyền Tụng” của Uỷ ban nhân dân phường Huyền Tụng./.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here