KẾ HOẠCH Thực hiện mô hình “30 phút tăng thêm vì dân” trên địa bàn phường Huyền Tụng

0
159

Căn cứ Văn bản số 8825/UBND-NCPC ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về tiếp tục triển khai một số giải pháp về cải cách TTHC.

Ủy ban nhân dân phường Huyền Tụng xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “30 phút tăng thêm vì dân” trên địa bàn phường như sau:

  1. Mục đích yêu cầu
  2. Mục đích:

Tiếp tục Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC, hướng đến mục tiêu “vì người dân phục vụ”, qua đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức đồng thời cải thiện chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

  1. Yêu cầu:

– Toàn thể cán bộ, công chức chủ động nghiên cứu văn bản theo lĩnh vực phụ trách đảm bảo đúng thời gian, tiến độ công việc, bố trí sắp xếp thời gian hợp lý phục vụ tận tâm, hướng đến sự hài lòng của người dân khi có nhu cầu thực hiện giao dịch tại cơ quan, đơn vị.

  1. Nội dung, cách thức thực hiện
  2. Mô hình “30 phút tăng thêm vì dân”:
  3. a) Cách thức thực hiện: Tất cả các lĩnh vực có tiếp nhận thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường, áp dụng mô hình vào 30 phút đầu giờ buổi sáng thứ ba của ngày làm việc trong tuần. (mùa đông từ 07 giờ đến 7h30; mùa hè từ 6h30 đến 07 giờ).
  4. b) Bộ phận thực hiện: Thường trực UBND, Công chức chuyên môn của UBND phường.
  5. Thời gian áp dụng: Bắt đầu thực hiện thí điểm mô hình này từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024. Kết thúc thời gian thực hiện thí điểm sẽ tổng kết đánh giá việc thực hiện thí điểm Mô hình này.
  6. Tổ chức thực hiện:

3.1. Thường trực UBND, Công chức chuyên môn của UBND phường chủ động xây dựng kế hoạch làm việc theo theo yêu cầu tại mục 1 và 2 Văn bản này.

3.2. Công chức Văn hóa xã hội phụ trách thông tin tuyên truyền phường Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về mô hình trên Trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác để người dân, doanh nghiệp biết, ủng hộ, đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

3.3. Văn phòng UBND:

Theo dõi, đôn đốc các công chức thực hiện nhiệm vụ, kịp thời báo cáo UBND lồng ghép tại báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính (tháng); tổng hợp kết quả đánh giá và đề xuất UBND giải pháp thực hiện sau khi kết thúc thời gian thực hiện thí điểm mô hình này.

Trên đây là kế hoạch thực hiện mô hình “30 phút tăng thêm vì dân” trên địa bàn phường, đề nghị cán bộ, công chức triển khai tổ chức thực hiện./.

Nguồn: VP UBND phường./.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here